اجتماعی

پیوندتان مبارک

هزینه های بالای عروسی

زن در عصر جدید: یک بام و چندین هوا

هنگامی‌که مردی کار زن خود را به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی بخشی از هزینه‌های زندگی بپذیرد باید نسبت به وظایف همسر خود نسبت به زنان خانه‌دار تغییر نگرشی داشته باشد. اگر تعیین وظایف خانه دیگر تنها بر عهده‌ی مرد نیست، بنابراین پرداختن به امور فرزندان خانه و همچنین وظایف خانه نیز تنها بر عهده‌ی زن نیست.